Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s nákupem online produktů.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré informace, smluvní podmínky, či obsah videí jsou poskytovány v českém jazyce. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami či podmínkami odkázanými v kupní smlouvě či obchodních podmínkách občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. PRODÁVAJÍCÍM je Barbora Kopecká, IČO: 08158193, sídlem Vokrojova 3342/3, 143 00 Praha 4, zapsaná v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 12. Telefon: +420 775 168 517, e-mail: xbarbora.kopecka@gmail.com.
 4. KUPUJÍCÍM se rozumí osoba, která prostřednictvím webového portálu prodávajícího kupuje předmět koupě. Kupujícím může být pouze spotřebitel starší 18 let. 
 5. SPOTŘEBITELEM se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. UŽIVATELEM se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je povinen zajistit, že se uživatel seznámí s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a jeho užíváním, a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.
 7. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je prodávající vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího (autora).

Vyloučení odpovědnosti

 1. Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.
 2. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích nebo uveřejněných na webových stránkách www.sdetmikolemsveta.cz.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a důsledky z toho plynoucí jsou pouze v rukou kupujícího, resp. uživatele a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávání

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím odkazu z webové stránky www.sdetmikolemsveta.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající je oprávněn se spolehnout na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
 3. Odeslaná objednávka je pro kupujícího právně závazná. Akceptování objednávky prodávajícím bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat, v takovém případě prodávající kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět kupujícímu. Potvrzením objednávky prodávajícím vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost prodávajícího poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, v případě platby kartou okamžik uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny nebo její části.
 4. Kupující je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky prodávajícím.

Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.sdetmikolemsveta.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být prodávajícím měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.
 2. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

Dodací podmínky digitálního obsahu

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo odkaz pro jeho stažení po zaplacení kupní ceny zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě zakoupení placeného online členství budou na tento e-mail zaslány přístupové údaje k přihlášení do členské sekce.
 2. DODACÍ LHŮTA. Není-li na webové adrese www.sdetmikolemsveta.cz u produktu uvedeno jiné datum, produkt bude dodán v běžné dodací lhůtě, která závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. 
 3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 
 4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.
 5. Digitální obsah může vyžadovat (dle typu produktu) k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení uživatele umožňující prohlížení PDF, přehrávání video a audio souborů apod.

Platba

Způsoby plateb:

 1. Platební kartou online. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. S údaji Vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet). 
 2. Bankovním převodem na základě zaslané faktury s číslem účtu a variabilním symbolem uvedeným na faktuře.

Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. 
 3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 4. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.sdetmikolemsveta.cz. Při reklamaci musí být přiložen dokladu o koupi a popis závady produktu. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován emailem.
 5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může požadovat také dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.
 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru.

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve 14-denní lhůtě od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Uživatelský účet

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 3. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Vaše data jsou u mě v bezpečí. Údaje vyplněné v objednávce zpracovávám podle podmínek zpracování osobních údajů.

Řešení sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v kapitole Úvodní ustanovení.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023.
 2. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.sdetmikolemsveta.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 3. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách prodávajícího. Za obdobných podmínek má kupující právo též vypovědět smlouvu s kupujícím, a to v měsíční výpovědní lhůtě. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud kupující platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.